7. 12. 2022

Biblický večer

159. POUČENÍ PRO KNĚZE A LAICKÉ OSOBY

Leviticus, kap. 22

Zatímco v prvních dvou biblických knihách Bůh zvěstuje – nejen židovskému, ale každému – člověku ty základní informace o sobě samotném, ale i o člověku a jeho sounáležitosti s ostatními lidmi, jakož i o nebezpečí, do něhož může upadnout, když se odvrátí jak od Boha, tak od jeho příkazů nebo jeho společenství, kniha Leviticus je souhrnem příkazů a nařízení, jejichž smyslem je vytvořit takové lidské společenství, které přežije jakýkoli tlak a nebezpečí zvenčí i zevnitř. Hora Sinaj je v biblické řeči místem Božího zjevení a lidstvo se neposune ve svých dějinách dál, dokud nepřijme to, co mu Bůh skrze Mojžíše zvěstuje: právě pod tímto vrchem se formuje nový Boží národ, jehož dalekým cílem je zaslíbená vlast, domov, který je od věků Bohem připraven pro jeho lid. V tomto lidu má své místo i svůj úkol jak kněžská třída, tak i laické osoby.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.