22. 5. 2019

Biblický večer

PROROK

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka." Nato jsem odpověděl: "Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec." Ale Hospodin mi řekl: "Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou..."

Jeremiáš 1,5-8
Prorok je svým způsobem předchůdcem mesiáše. Apeluje na víru svých současníků a pomáhá lidem pochopit, co od nich zákon vyžaduje. V dějinách spásy je klíčovou postavou.
biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec)

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.