Slovo na měsíc

KVĚTEN
Vážení a milí farníci,
největší událostí posledních dnů v naší farnosti je bezesporu dokončení rekonstrukce farní budovy, která bude konečně moct sloužit svému účelu, jímž není pouze bydlení faráře, ale především poskytnutí zázemí pro většinu aktivit našeho farního společenství, které se odehrávají mimo prostor kostela. Fara je tak rozdělena na dvě části – oddělené soukromí kněze v prvním patře a veřejně přístupné prostory farního centra v přízemí. K němu přiléhají další prostory farnosti, a to kancelář, sociální zázemí a zahrada. Nelekejme se toho, že se těmto prostorám i v jazyce církve začíná v posledních letech říkat komunitní prostory – nejde o popření vlastnictví, jímž je a zůstává farnost, ale spíše se tím naznačuje jak směrem ven, tak i směrem dovnitř farnosti jejich účel: neměly by sloužit pouze jako jednorázové shromaždiště v případě, že nastane nějaká událost, kdy bude potřebné se sejít, ale naopak jako prostory, kdy křesťané vědomě vytvářejí a učí se žít komunitu; právě tato lidská komunita s novými, Ježíšovými vztahy, má a může být největším svědectvím naší víry.
A tak nás v nejbližších týdnech čekají dvě roviny dokončení tohoto svatogothardského díla, do kterého jsme se před více než dvěma lety pustili. Jedna je ta ekonomická, ta druhá zcela praktická. Firma, která rekonstrukci realizovala, dodržela vysoutěženou částku nákladů, z níž máme většinu již zaplacenou. Do konce měsíce budou známy všechny definitivní náklady včetně zařizování budovy a organizačních poplatků firmám, zpracovávajícím jak projekty, tak technický dozor a dohled nad správností čerpání dotace z evropských fondů. Předpokládáme, že nám zbyde dluh ve výši 2,5 mil. Kč, který vznikl půjčkou od firmy VALUE ADDED, a.s., která nám byla ochotna vyjít vstříc s půjčkou poté, co Arcibiskupství pražské snížilo původně domluvenou půjčku na 1 milion Kč, a i to za podmínky, že mu zastavíme veškerý majetek farnosti, včetně nově zrekonstruované fary. Odmítnutí této pro nás nevýhodné půjčky bylo rozhodnutím celé ekonomické rady; mnozí z nás mají hypotéku nebo úvěr v mnohem větší výši a v takovém počtu farníků, jaký tvoří naše společenství, by tato částka neměla pro nás představovat neřešitelný problém. Věřím, že dluh splatíme co nejdříve, i za pomocí jednorázových darů. Podrobnější finanční zprávu připravíme společně s ekonomickou radou farnosti, a bude zveřejněna v některém z dalších čísel Gotharda.
Zároveň chceme s pastorační radou farnosti připravit jak program, probíhající v nových prostorách, tak i jejich bezproblémový provoz. Jsem moc vděčný Matejovi Jendroľovi za to, že kývnul na prosbu celé farní rady, aby si tuto roli správce fary vzal na svá ramena. Vzhledem k tomu, že má kromě toho rovněž svou náročnou práci a je otcem tří malých dětí, je jeho obětavost pro dobro našeho celého společenství velmi obdivuhodná. Zatímco celá rada tedy bude přemýšlet nad jednotlivými aktivitami a jejich koordinací, Matej se bude muset v krátké době zaškolit do všech oblastí, které správa a údržba budovy vyžaduje. Rádi bychom to vše stihli do konce měsíce, kdy v neděli 26. května 2019 přijde do farnosti velmi vzácná návštěva – v kostele Sv. Gotharda bude sloužit mši velvyslanec Svatého stolce, apoštolský nuncius arcibiskup Mons. Charles Daniel Balvo, který poté požehná prostory farního centra a poobědvá se zástupci obou farních rad, jak ekonomické, tak i pastorační. Tato historická událost, kdy pravděpodobně poprvé do farnosti zavítá zástupce římského papeže je určitě důvodem, proč se v tu neděli sejít na jediné společné mši, a to v 10:30, i za cenu, že náš kostelík bude určitě plný. Právě tato vzájemná jednota a ochota k obětavosti je velkou devizou našeho různorodého farního společenství a také zárukou toho, že energie, námaha, čas i finance, věnované rekonstrukci farní budovy v Bubenči nebyly zbytečné.

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.