Křest, manželství, pohřby aj.

Svátosti patří k životu věřících katolíků, a my kněží máme udělat vše proto, abyste je mohli přijímat. Nebojte se proto informovat a kontaktovat svého faráře.


Křest


a) malé děti (do 7 let): žádost o křest hlásí některý z rodičů, oba se pak účastní jednoho společného přípravného setkání. Plánovaný termín přípravy je uveden o několik řádků níže, je nutné, abyste svou účast předem potvrdili, a to buď osobně při východu z kostela po nedělní mši svaté, telefonicky či textovou zprávou (731 625 968) anebo emailem (farnost.bubenec@gmail.com).

Nejbližší příprava (obou) rodičů se koná v neděli 19. 9. 2021 v 17 hodin na faře (prosíme přijít včas), stejná přípravná setkání (platí ovšem nutnost potvrzení účasti) se pak koná letos ještě 21.11.2021, rovněž v 17 hodin odpoledne.

Protože termíny se stanovují rok dopředu, ověřte si před konkrétním datem, zda nedošlo ke změně!

Je možné, aby rodiče toto setkání absolvovali ještě v těhotenství, kdy nemusí řešit hlídání nově narozeného dítěte! Příprava trvá 60-90 minut a kvůli dodržení této doby je nutné, aby rodiče byli přítomni na přípravě bez dětí.

b) děti ve věku 7-14 let: žádost předkládá aspoň jeden z rodičů, dítě pak navštěvuje přípravu (cca 1 rok). Kontakty jako v bodě a)

c) dospívající a dospělí: žádost předkládá samotný dospívající anebo dospělý, následuje pak období tzv. katechumenátu, kdy se pravidelně scházíme na přípravách.

Příprava v roce 2021 začala opět po Velikonocích (každý druhý pátek v 18:30 na faře) - první setkání se konalo 16. dubna 2021 (poslední možnost přidat se ke skupině je pak 30. dubna 2021); nebojte se přijít! Nová skupina začíná po Velikonocích 2022.


Biřmování


Pokřtění zájemci od 17 let výše, kteří ještě biřmování nepřijali, se mohou vždy v listopadu a prosinci předchozího roku osobně přihlásit na výše uvedené kontakty.

Plánovaný přípravný cyklus na biřmování v roce 2021: 17.1.; 21.2.; 14.3.; 11.4.; 16.5.; 6.6.; 8.8; 19.9.; 3.10. - pokaždé v 15 hodin, srpnové setkání je v 10:30. Biřmování udělí v naší farnosti apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Charles D. Balvo v neděli 17.10.2021.


Eucharistie


Pravidelná mše svatá v naší farnosti se koná od úterka do pátku večer v 17.30 kromě čtvrtku, kdy se scházíme ráno v 6.30. Nedělním setkáním u Eucharistie se snažíme lépe formovat naše lidské vztahy mezi sebou navzájem i s Bohem, jehož vyznáváme společným Krédem. Čas nedělní mše svaté je 9.00 a 10.30. Vzhledem k malému kostelnímu prostoru prosíme rodiny s dětmi o preferenci druhé mše svaté (v 10.30), kdy se kněz částečně věnuje i samotným dětem.

K přijímání eucharistie je potřeba se náležitě připravit. Děti (od 3. třídy ZŠ včetně) i dospělí se mohou přihlásit u svého faráře (kontakty viz výše).


Svátost smíření


Ani křesťané nejsou prosti pádů a hříchů, jejich pokora je má vést k tomu, aby si je uvědomovali a podle Božího nařízení hledali jejich odpuštění. Zpovídá se vždy přede mší svatou (kromě pátku a neděle) 30 minut, v neděli je rezervován čas pro staré a nemohoucí farníky, kteří se jindy do kostela nedostanou.
V době covidu-19 se zpovídá podle aktuálního rozpisu ve farním časopisu a na vývěsce u kostela; v týdnu před velikonočními a vánočními svátky zpovídají dva kněží v úterý v době 15:00-17:00. 

Ti, kteří ještě nikdy u svátosti smíření nebyli, se mohou společně s knězem na ni začít připravovat, stačí, aby se mu co nejdříve ohlásili osobně anebo emailem.


Manželství


Pro věřící není svatba pouhým krásným obřadem v kostele, ale dobrovolným přijetím Ježíše do společného života muže a ženy, kteří se chtějí svou láskou podobat Bohu a dát život dětem, kteří v tomto poslání budou na zemi pokračovat. Tento krásný, důležitý, ale i nesnadný úkol vyžaduje přípravu. Páry, které chtějí takovéto manželství a chtějí do něj vstoupit v naší farnosti a v našem kostele, ať se co nejdříve přihlásí, a to i v případě, že termín svatby ještě nemají stanovený. Prosíme o pochopení, že náhradní nebo individuální termíny příprav nejsou možné! 

Cyklus příprav k manželství v roce 202+:

JARNÍ: 5.1.2021 (I.), 23.2.2021 (II.), 23.3.2021 (III.) - po večerní mši, tzn. nejpozději v 18:30.

LETNÍ: 13.4.2021 (I.), 18.5.2021 (II.), 8.6.2021 (III.) - po večerní mši, tzn. nejpozději v 18:30.

PODZIMNÍ: 17.8.2021 (I.), 21.9.2021 (II.), 5.10.2021 (III.) - po večerní mši, tzn. nejpozději v 18:30.

Je lépe absolvovat přípravu co nejdříve, i pro případ, že by se později vyskytl jakýkoli problém s časem nebo samotným obřadem. Vzhledem k dalším povinnostem otce Miloše jako soudce na Metropolitním církevním soudu bohužel nejsou možné individuální přípravy v náhradních termínech. Prosíme o pochopení!


Kněžství a řeholní zasvěcení


Bůh je osoba v pravém smyslu slova, protože dává život a smysl všem dalším osobám. I k němu tedy může mít člověk (muž i žena) vztah natolik, že chtějí s ním a pro něj žít svůj celý pozemský život. Učit se od něho a zprostředkovávat jeho lásku dal těm lidem, kteří v něho uvěřili, anebo jej hledají.

Chlapci a děvčata, kteří touží po této formě života, ať se i přes vědomí svých hříchů a obavu z budoucna nebojí a nestydí zajít za knězem, jemuž důvěřují a poradí se, co a jak dál mají dělat.


Církevní pohřeb


Chtějí-li příbuzní u rozloučení či na pohřbu kněze, kontaktujte ho co nejdříve po úmrtí, abyste s ním domluvili termín i formu poslední pozemské služby svému blízkému.

Rozloučení v kostele je možné pouze pro farníky (za farníky mohou být považováni i jinověrci nebo nepokřtěni), kteří náš kostel a naši farnost navštěvují nebo poslední lety svého života navštěvovali.Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.