Archív aktualit

25. 1. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

22. 1. 2019

Zasedání PRF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh dnešního zasedání PRF.

23. 1. 2019

Biblický večer

IZÁKOVO POŽEHNÁNÍ JAKUBOVI „Když Ezau uslyšel slova svého otce, mocně vykřikl hlasem plným hořkosti: ´Požehnej také mě otče!´ On ale řekl: ´Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání.´“ Když se Izák chystá po...

25. 2. 2019

Farní charitní akce

Sejdeme se na adrese Žitná 51 v 17.30, kde pomůžeme připravit teplé nápoje pro lidi bez domova, poté se odebereme do kostela sv.Štěpána, kde se pomodlíme. V 19 hodin se přesuneme k bezdomovcům, kde pomůžeme rozdat jídlo a nápoje. K...

20. 1. 2019

Setkání ministrantů

Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem od 15 hodin.

18. 1. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

16. 1. 2019

Biblický večer

IZÁK A ABÍMELEK „Pastýři z Geraru se začali přít s Izákovými pastýři a říkali: ´Ta voda je naše!´ Izák tu studnu pojmenoval Esek, protože se tam s ním hádali.“ Jako bychom to již kdysi četli: nejenže se Izákovi pas...

15. 1. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

13. 1. 2019

Víkend mladých rodin

Cílem tohoto výletu do Broumovských skal a následně v neděli návštěva poutní svatyně v polských Wambierzycích je nejen společná mše a modlitba, ale především neformálně poznat další mladé rodiny (ty, kde je aspoň jedno dítě...

3. 2. 2019

Svatoblažejské požehnání

Jedno z mála tradičních požehnání, které i po liturgické reformě druhého vatikánského koncilu zůstalo jako alternativa ke společnému požehnání na závěr mše: kněz se zkříženými svícemi uděluje jednotlivcům osobní požehn...

13. 1. 2019

Setkání rodičů prvokomunikantů

Začínáme v 18:30 v kostele.

13. 1. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Mohou přijít rodiče i v těhotenství. Začínáme v 17 hodin v kostele.

13. 1. 2019

Sbírka na rekonstrukci fary

Tento měsíc výjimečně až druhou neděli, a to jako obvykle po obou mších.

9. 1. 2019

Biblický večer

MOUDROST Biblický večer vede bohoslovec Michal Hladík. Moudrostí oplývají králové a Honzové v pohádkách, ale přesto moudrost není něčím smyšleným, čeho v reálném životě nelze dosáhnout. Z mudroslovných knih Písma ví...

27. 1. 2019

Koncert podané ruky

Již tradičně se v době, kdy se mají věřící více zamýšlet nad tím, co dělají pro jednotu křesťanů, v Bubenči koná koncert, který může potěšit nejen nás od Sv. Gotharda, ale i všechny, kteří přijmou naše pozvání. A pozv...

13. 1. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

8. 1. 2019

Úklid kostela po Vánocích

Stejně jako před Vánoci, tak i po skončení vánoční doby je vhodné, aby se sešla farní rodina, pro kterou je kostel sv. Gotharda velmi důležitý a společně odklidila a vynesla stromky, uložila zpět do skříně stojany a osvětlení, ...

5. 1. 2019

Hledáme koledníky

zejména rodiče - přihlašte se s dětmi u Terky Neradové: 734 326 354; neradova.tereza@centrum.cz

6. 1. 2019

Tři králové

Při obou mších bude žehnána voda, křída a kadidlo a po nich je možné nechat si požehnat zlaté nebo jiné náboženské předměty. Při druhé mši v 10:30 budou křtiny Jana Žďárka. Po obou mších proběhne Tříkrálová sbírka.

4. 1. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

1. 1. 2019

Matky Boží Panny Marie

Mše v 9 a 10:30 hodin. Jde o zasvěcený svátek.

31. 12. 2018

Poděkování na konci roku

Pokud máte za co děkovat anebo proč Pána Boha odprosit, přijďte do našeho společenství večer v 17:30, abychom touto bohoslužbou ukončili uplynulý rok 2018.

30. 12. 2018

Obnovení manželských slibů

Obnovit slib lásky, úcty a věrnosti mohou všechny přítomné páry (příp. doprovázeny svými dětmi nebo další rodinou) na obou mších - v 9:00 i v 10:30

27. 12. 2018

Ranní mše

Obvykle jako každý jiný čtvrtek, i tento vánoční (dnes navíc svátek sv. Jana Evangelisty) je u Sv. Gotharda ranní mše v 6:30

28. 12. 2018

Poslední společné nešpory

Srdečně zveme v 17 hodin na poslední společnou modlitbu večerních chval (nešpor) v kostele sv. Gotharda. V roce 2019 se vracíme k původnímu zpovídání přede mší svatou od 17.00 - s výjimkou prvních pátků, kdy společně poklekneme ...

26. 12. 2018

svátek sv. Štěpána

Dnes je pouze jedna mše svatá - v 9:00

25. 12. 2018

Boží Hod vánoční

Vánoční stromky, koledy, jesličky... neodmyslitelná součást vánočních svátků i v našem kostele sv. Gotharda. Na Boží Hod vánoční (25.12.2018) jsou mše svaté jako v neděli, tj. v 9:00 a v 10:30; na druhý vánoční svátek (sv. ...

24. 12. 2018

Půlnoční mše

Jak jinak ukončit Štědrý den, než právě půlnoční mší svatou - přesně o půlnoci, již tradičně u nás v Bubenči doprovázenou Českou mší vánoční od J. J. Ryby

23. 12. 2018

Čtvrtá adventní neděle

Poslední neděle letošního adventu, můžete přijít společně s ostatními farníky rozsvítit poslední svíčku na adventním věnci a vyslechnout si Boží Slovo na dnešní den (9:00 nebo 10:30)

20. 12. 2018

Roráty při svíčkách

Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

20. 12. 2018

Potěšit druhé...

Pojďte zazpívat klientům LDN Na Slupi několik vánočních koled. Drobné dárky i kopie textů budou zajištěny, stačí přijet. Více info na neradova.tereza@centrum.cz.

18.12. 2018

Předvánoční zpovídání

Možnost svátosti smíření od 15 hodin. Zpovídat budou P. Miloš Szabo a P. Vladimír Málek.

21.12. 2018

Návštěvy starých a nemocných

Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto ...

14.12. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

13.12. 2018

Roráty při svíčkách

Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

12.12. 2018

Biblický večer

KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, ž...

9.12. 2018

Dívčí parta od 16 hodin

Tentokrát se dozvíme něco o práci stylistky či módním nakupování.

9.12. 2018

Sbírka na bohoslovce

Možnost přispění při obou mších sv.

8.12. 2018

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Mše sv. v 9 hodin dopoledne.

7.12. 2018

Výstava Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

7.12. 2018

Zasedání ERF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání. Děkujeme!

6.12. 2018

Roráty při svíčkách

Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

5.12. 2018

Sv. Mikuláš

Slíbil, že po mši sv. opět po roce zavítá...

2.12. 2018

1. neděle adventní

Před oběma nedělními bohoslužbami je možné přinést k požehnání adventní věnec.

2.12. 2018

Sbírka na rekonstrukci fary

Po obou nedělních mších.

2.12. 2018

Mše sv. na Karlštejně

Odpoledne ve 14 hodin můžete zavítat na hrad Karlštejn, kde bude tentokrát nejen mše svatá koncelebrovaná karlštejnskými kanovníky, ale během ní zpívá náš farní pěvecký sbor pod vedením sbormistra Ondřeje Fajstavra. Připomíná...

30.11. 2018

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

30.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

28.11. 2018

Biblický večer

ANDĚLÉ V BIBLI „Bůh slyšel chlapcův hlas: Boží anděl zavolal na Hagar z nebe.“ Již několikrát jsme se v První Mojžíšově knize setkali s anděly. Střeží rád poté, co o něj člověk svým hříchem přišel, navštívili Ab...

23.11. 2018

Setkání mládeže od 18:30

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechi...

23.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

22.11. 2018

Otevřený kostel 14 - 16 hodin

Každý čtvrtek bude kostel sv. Gotharda otevřen pro všechny, kdo se zde chtějí zastavit na soukromou adoraci, tichou modlitbu nebo jen tak, popovídat si s Bohem či sám se sebou. Bude nasvícený svatostánek a obraz svatého Gotharda a z rep...

21.11. 2018

Biblický večer

ZÁVĚR ABRAHÁMOVA CYKLU „Abraham vydechl naposled a zemřel v požehnaném stáří, jako stařec nasycený životem, a byl připojen ke svému lidu.“ Většina z nás netuší, že Abrahám měl po Sáře ještě další manželku a po Izá...

20.11. 2018

Pastorační rada

Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání PRF. Děkujeme!

18.11. 2018

Ministrantská schůzka

Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem.

18.11. 2018

Příprava rodičů ke křtu dítěte od 17:00

Rodiče, kteří touží pokřtít v naší farnosti své dítě, absolvují jedno společné setkání s knězem, kde se dozví o závazcích, které na sebe při křtu přebírají, o podmínkách pro kmotrovství, ale i o průběhu křestního ob...

16.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

16.11. 2018

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

15.11. 2018

Otevřený kostel 14 - 16 hodin

Každý čtvrtek bude kostel sv. Gotharda otevřen pro všechny, kdo se zde chtějí zastavit na soukromou adoraci, tichou modlitbu nebo jen tak, popovídat si s Bohem či sám se sebou. Bude nasvícený svatostánek a obraz svatého Gotharda a z rep...

14.11. 2018

Biblický večer

HLEDÁNÍ NEVĚSTY PRO IZÁKA „Zavazuji tě přísahou při Jahvovi, Bohu nebe a země, že nevezmeš pro mého syna ženu z dcer Kanaánců, uprostřed nichž bydlím.“ V další kapitole První Mojžíšovy knihy se seznámíme se starodávn...

11.11. 2018

Sbírka na farní i arcidiecézní charitu

Peníze, které se vybírají v kostele během mše svaté do tzv. „kasiček“, jsou vždy po mši svaté pečlivě spočítány paní pokladní, podepsány zástupci ekonomické rady a farářem a odvedeny na běžný účet v bance. Nedělní sb...

9.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

9.11. 2018

Setkání mládeže od 18:30

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechi...

7.11. 2018

Biblický večer

KOUPĚ DĚDIČNÉHO POHŘEBIŠTĚ Sára se dožila sto dvaceti sedmi let, a zemřela v Kirjat-Arbě, to je v Hebronu, v kanaánské zemi. Abrahám zahájil smuteční slavnosti a nářek nad Sárou. Abrahám kupuje první půdu v zaslíbené zemi,...

6.11. 2018

Vikářská vizitace farnosti

Jednou ročně má okrskový vikář povinnost vizitovat sobě svěřené farnosti. Farnost sv. Gotharda v Bubenči patří pod II. pražský vikariát, kde je okrskovým vikářem P. Josef Ptáček. Jeho návštěva kromě kontroly stavu fary a kost...

4.11. 2018

Sbírka na rekonstrukci fary

Po obou nedělních mších je možnost přispět do kasičky ministrantovi stojícímu u hlavního vchodu do kostela.

2.11. 2018

Dušičková mše na bubenečském hřbitově od 16 hodin

Jako v předchozích letech, i letos společně s celou církví (a v ní s naší farností) můžeme pomáhat nejen živým, ale i zemřelým: právě dobrý skutek (návštěva hřbitova) spojený se společnou modlitbou a sjednocením se s papež...

2.11. 2018

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

28.10. 2018

Biřmování

Několik dospělých křesťanů přijme svátost biřmování z rukou pomocného pražského biskupa Wasserbauera. V tento den bude pouze jedna společná bohoslužba, a to v 10:30.

26.10. 2018

Modlitba růžence

Měsíc říjen je již několik staletí zasvěcen modlitbě růžence. V bubenečském kostele sv. Gotharda bude tento měsíc příležitost společně s knězem pokleknout, a právě touto modlitbou prosit Pannu Marii o přímluvu za různé př...

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.