15. 12. 2021

Biblický večer

127. OBNOVENÍ SMLOUVY
Exodus 34,1–35

Opět je Mojžíš Bohem vyzván, aby zanechal lid v táboře a vystoupil na horu Sinaj. Tentokrát tam už přichází s nadepsanými kamennými Deskami: jakoby nám všem bylo sdělováno, že krok k odpuštění a obnovení přátelského vztahu s Bohem musí vyjít z naší strany: to my lidé si musíme připomínat, jak máme žít, jakož i to, v čem jsme se proti Bohu provinili. Následuje hluboké a upřímné přiznání své tvrdošíjnosti a prosba o smilování. Znění deseti přikázání se mírně liší od toho, jak jsme ho slyšeli v kapitole 20. Neznamená to, že Bůh změnil původní texty, pouze se nám potvrzuje, že Deset slov, tedy Dekalog, je pouze deset základních principů, které se mají odrazit v každodenním životě v jeho pestrosti. Tentokrát je tedy zdůrazněno především to, v čem Mojžíšův lid Desatero porušil. Když nakonec Mojžíš sestupuje z hory Sinaj, ani si neuvědomuje, jak ho Boží blízkost prodchla a jak mu hoří celá tvář. Až tak, že si musel dát na tvář závoj. Smlouva s Izraelity je obnovena a poté, co dokončí práce na svatyni, lid může pokračovat v cestě pouští.


Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.