19. 10. 2022

Biblický večer - Leviticus - Sdílení

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

SDÍLENÍ

Leviticus, kap. 11–16

Tato část Třetí Mojžíšovy knihy pojednává o tom, co je před Bohem čisté a co nečisté, přičemž pojem nečistý není identický se stavem hříšnosti, ale nedokonalosti, a to i tehdy, když předmět či osoba nečistá za tento stav nemůže. Bez předchozí četby a výkladu Bible o jedinečném postavení Boha, jenž je Pánem jak vesmíru, tak v životě člověka, a jenž také rozhoduje o osudu jak jednotlivce (Kain), tak každého rodu (Abrahám), národa (Mojžíš) i celého lidstva (Noe), budou tyto kapitoly těžko pochopitelné. Jednotlivec se nesmí stát centrem pozornosti, jeho význam ve stvořitelském řádu je pouze tehdy, když je součástí vyvoleného celku, jehož záchraně má posloužit. Řád čistoty se týká pokrmu, předmětů a především lidí. Závěr tohoto biblického oddílu představuje velký Den smíření jako snaha o návrat do prvotního stavu dokonalosti.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.