15. 2. 2023

Biblický večer

SDÍLENÍ
Třetí kniha Mojžíšova, Leviticus

Poslední biblická hodina v únoru (o týden později je v liturgickém kalendáři Popeleční středa) bude věnována zpětnému pohledu na celou knihu. Každý, kdo se kdy pouštěl do čtení či studia Bible, se obvykle zasekne právě u Třetí knihy Mojžíšovy, která je po vypravěčských příbězích první z mnoha, kde se najednou nejen ztrácí děj, ale nejednou se při čtení různých předpisů a norem čtenář ztrácí i v nich samotných. Vzájemné sdílení může napomoct komunitnímu prožívání Bible jako Božího Slova, které má formovat každého jednotlivce vyvoleného národa, a to tak, aby tato formace byla formováním nového lidu, odlišného od ostatních národů, které se řídí svými vlastními předpisy, i když je připisují nějakému smyšlenému božstvu. Izraelský lid se během celé knihy Leviticus zastavil: je pod horou Sinaj, reprezentující jasně ohraničený Boží prostor: toto je zóna, kterou nikdo z nich nesmí překročit, jinak je za to stanoven trest smrti. Obdobná paralela jako na úplném počátku lidských dějin: člověk dostává pokyny, že nesmí sáhnout po ovocí, které mu je zapovězeno. Porušení tohoto principu s sebou nese vyhnání ráje a ztrátu štěstí. Stojíme spolu s Izraelity na důležité křižovatce: buď přijmeme jeho cestu a budeme žít, anebo si budeme nadále vybírat tu svou, a o věčný život přijdeme.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.