29. 3. 2023

Biblický večer

169. SLUŽBA LEVIJCŮ A KNĚŽÍ
Numeri kap. 3

I mezi levity musí být jasně stanovený řád, přičemž jednotlivé složky tohoto kmene nemají zasahovat do pravomocí, které jim nebyly odevzdány Bohem skrze Mojžíše. Nejvyššího postavení se pochopitelně dostává synům Árona, tedy kněžím, z nichž bude vždy vybírán velekněz, pak levijci, posluhující ve svatyni, jakož i zasvěcení prvorození, kteří mají posluhovat kněžím i levitům obecně. Počet prvorozených je evidentně symbolický a má naznačit, že každý prvorozený, nejen z řad Levitů, by měl být zařazen mezi ty, co se zříkají světského života a po celý život budou sloužit jedině Hospodinu. Toto zasvěcení je však vykupováno obětními zvířaty, která jsou součástí majetku kmene Levi, aby byla postupně spalována jako celopal.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.