12. 4. 2023

Biblický večer

170. POVINNOSTI LÉVIJCŮ
Numeri, kap. 4

Už při formování Izraelitů, putujících od hory Sínaj dál směrem k zaslíbené zemi, určitě neuniklo pozornosti čtenáře, že je víckrát zmíněno kritérium bojeschopnosti. Stejně tak seskupení jednotlivých kmenů v prvních kapitolách knihy Numeri připomíná armádu, v níž se přesně a logicky střídá silnější oddíl s těmi slabšími, přičemž nejvyšší velitel je na jedné straně ten, který je se svými bojujícími, na straně druhé je však jeho pozice chráněna ostatními jako nejvzácnější. Nejinak je tomu i při popisu služby lévijců. Tito dostali pověření za všech okolností sloužit ve svatostánku, přičemž služba ve svatyni je nazvána stejným výrazem jako služba v armádě. I lévijci náleží k Hospodinově vojsku. Jediný rozdíl spatřujeme v důležitém slovesu: do služby vojenské se vychází, zatímco ke službě oltáře vstupuje.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.