24. 5. 2023

Biblický večer

174. OČIŠŤOVÁNÍ LÉVIJCŮ

Numeri, kap. 8

Lévijci jsou odděleni od ostatních izraelských kmenů nikoli na základě speciálního zasvěcení, ale na základě rodu, jejž si vyvolil a povolal sám Bůh. Na rozdíl od kněží, kteří byli potomkové Árona a jeho synů, ostatní mužští členové kmene Lévi nepodstupovali zvláštní obřad zasvěcení, ale pouze uvedení do úřadu. Tento obřad sestával ze tří kroků: očištění svého těla a svého oděvu, přičemž místo nového oblečení si pouze vyperou svůj běžný oděv a místo koupání jsou vodou pouze pokropeni; kladení rukou, které dostávají od zástupců ostatních kmenů, což má symbolizovat jak vzájemné propojení, tak i vědomí, že ve svém úkolu zastupují i ostatní kmeny; obětování lévijců Hospodinu skrze velekněze, jenž mu je jakoby předával, přičemž nevíme nic bližšího o formě, jak toto obětování probíhalo. Hospodin lévijce od Árona přijal a nyní je předává zpět kněžím, kteří mají nad nimi bdít a pečovat o ně, aby se nedopustili ničeho, co by je znečistilo. Lévijci se tak stávají profesionálními znalci řádu, jenž se dodržoval v posvátném prostoru, a pomáhali tak celému lidu při jeho bohoslužebné činnosti.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.