24. 4. 2024

Biblická hodina

198. PUNCTA EXTRAORDINARIA 2

Numeri

Původní hebrejské písmo obsahovalo pouze souhlásky, což pozdější Židy, kteří časem zapomněli svou rodnou řeč a mluvili běžně mezi sebou aramejsky (v pozdější době dokonce i řecky), vedlo k tomu, že starozákonní text, zejména Tóru (tedy Pět knih Mojžíšových), opatřili vokalizačními znaky. Tato náboženská škola, která se podrobně biblickým textům v 5.–6. století po Kristu věnovala a podle soudobých znalostí souhláskový text doplnila, se nazývá masoretská. Nejde o jednotnou nauku, jednotlivé „pracovní skupinky“ se od sebe mírně lišily, nakonec byla jako závazná pro Židy přijata ta, která měla své centrum v Tiberiadě, nacházející se nyní v severní části novodobého státu Izrael. Kromě zmíněných znaků je v Tóře 15 míst, která masoreti označili zvláštními znaky. Čtyři z nich se nacházejí právě v knize Numeri.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.