22. 5. 2024

Biblická hodina

200. BIBLICKÁ DOGMATA

Numeri

Termín dogma má řecké kořeny a v původním významu δόγμα znamenal tvrzení a učení, které je bráno bez pochybností anebo o němž je pochybovat zakázáno. V křesťanství se tímto slovem nazývá učení, prohlášené autoritou církve jako závazné, jemuž má křesťan katolík věřit. Proto se někdy dogmatům také říká články víry a ten, jenž se hlásí k členům katolické církve v ně má věřit, jinak se dopouští anebo hlásá blud čili herezi. Ze své podstaty je tedy dogma učení neomylné, nezvratné a věčné. Stanovení nebo vyhlášení dogmat není svévolné ani chaotické, nemlže jej určit kdokoli: pouze Bůh může někoho pověřit, aby rozlousknul pochybnosti a stanovil Pravdu. Navíc tato pravda nemůže být v rozporu se zjevenou pravdou v Písmu Svatém, o němž věříme, že je to přímé slovo Boha, který se tak dává člověku poznat.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.