16. 6. 2021

Biblický večer

121. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Exodus 24,1–18
Po legislativním souboru další text navazuje
na kapitolu 19, a to rituálem uzavření smlouvy. Nalezneme zde hierarchické odstupňování
lidu: jako jediný může k Hospodinu přistoupit
Mojžíš, synové Áronovi a starší z lidu se sice
k Hospodinu přiblíží, ale není jim dovoleno
s Hospodinem mluvit, to je rezervováno pouze Mojžíšovi. Zbytek lidu nesmí ani vystoupit
na horu. Po vyhlášení Dekalogu a po ochotné
odpovědi lidu Mojžíš všechna tato slova napíše, pod horou postaví oltář a dvanáct pamětních kamenů a izraelští jinoši přinesou obětní
zvířata. Vyprávění končí opětovným vystoupením Mojžíše na vrcholek hory, zatímco s lidem
zůstává Áron a Chur. Nastává důležitých čtyřicet dnů a čtyřicet nocí…

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.