10. 5. 2023

Biblický večer

172. NAZÍRSKÝ SLIB

Numeri, kap. 6

Původ slova nazír není sice zcela jasný, ale pravděpodobně znamenal „oddělený pro Boha“. Nešlo tedy o lévijce, ale o příslušníka jakéhokoli jiného izraelského kmene, jenž se rozhodl zvláštním způsobem zasvětit Bohu, a to buď na určitou část svého života, anebo na celý život. Takto zasvěcená osoba náležela do posvátné sféry, a protože patřila Hospodinu, v případě předčasného ukončení slibu zasvěcení ji bylo potřebné vykoupit. Zasvěcenec se měl vyvarovat pití jakýchkoli opojných nápojů, nesměl si stříhat vlasy a bylo mu zapovězeno dotýkat se čehokoli nečistého. Na rozdíl od lévijské služby, kterou směl vykonávat pouze muž, zasvěcení se mohlo týkat i žen, přičemž ani v jednom případě to nutně neznamenalo celibát. Protože manželství a mateřství ženy bylo v židovství považováno za výjimečně silné požehnání, v případě, že by zasvěcení ženy mělo bránit naplňování některého z těchto poslání, mohl slib ženy vykoupit buď její otec, anebo manžel.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.